Sunday, 25 March 2018

श्री स्वामी वैभव दर्शन भाग ०१


II श्री स्वामी समर्थ II
।। श्री वटवृक्ष स्वामी प्रस्तुत ।।
।। श्री स्वामी वैभव दर्शन भाग 01 ।।

श्री आनंदनाथ महाराजांच्या अलौकिक वाणीतून स्फुरण पावलेल्या अभंगवाणीचा रहस्यभेद तथा गुढतत्व विवेचन.....!!!